Mikä on FOURCORE®?

Mikä on FOURCORE®?

FOURCORE® on uusi erityisesti alakouluihin tarkoitettu elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen ydintaitoihin perustuva opetus- ja oppimisvalmennusmalli.

FOURCORE®  perustuu oppimisen tila™ - malliin. Oppilaita valmennetaan ja opetetaan erilaisin harjoituksin kehittämään elämänhallinnan, sekä oppimaan oppimisen kykyjä ja taitoja. Samalla oppilaan omat hyvinvointia, oppimista ja vuorovaikutusta ohjaavat ominaisuudet kehittyvät.

Kyseessä on nykyaikainen kognitiviinen, sekä sosio-emotionaalinen opetus- ja valmennusmalli, jota voidaan käyttää niin oppituokioina, kuin myös erillisissä arkipäivän tilanteissa interventioina, joissa oppilas syystä tai toisesta hyötyisi esimerkiksi vaikkapa tunnetaidoista. 

ITSESÄÄTELY | OMAN TOIMINNAN OHJAUS  | YHTEISTOIMINNALLISUUS

Mihin FOURCORE® perustuu?

FOURCORE® perustuu kansainvälisesti tutkittujen taitojen pohjalta sovelletusti kehitettyihin opetus- ja oppimismalleihin.

Ajattelutaidot - Ominaisuuksien vertailu / Suhteiden vertailu / Ajattelun tasot
Tunnetaidot - Kognitiiviset tunteiden käsitttelystrategiat / Toiminnalliset tunteiden käsittelystrategiat
Tietoisuustaidot - Havainnointi / Huomiokyvynhallinta / Tietoinen läsnäolo / Rentoutuminen, rauhoittuminen
Sosiaaliset taidot - Sosiaaliset toimintataidot (sis. ryhmätyötaidot) / Sosiaaliset ongelmanratkaisutaidot / Sosiokognitiiviset taidot

 

Lisäksi FOURCORE® - oppimisvalmennusmalliin kuuluu valmennusta asenteen, motivaation, vahvuuksien, itseluottamuksen, itsetuntemuksen, itsearvostuksen ja itsehillinnän sekä mm. vireystilan osalta.

Jos haluat luokkaasi aidosti oppimista kehittävien taitojen opetusta, on FOURCORE® - sinun valintasi!

 

Kenelle malli ja menetelmät on tarkoitettu?

Malli ja menetelmät ovat tarkoitettu erityisesti alakoulun opettajille ja ohjaajille, mutta sopii myös mainioisti yläkouluun ja lukioon, sekä koteihin vanhemmille!

 

Millaista hyötyä mm. tunne-, tietoisuus - ja sosiaalisten taitojen oppimisesta on? 

Tunnetaidot
>> Kyky empatiaan ja sympatiaan lisääntyy, häiriökäyttäytyminen vähenee, akateeminen osaaminen edistyy, tunteiden säätely kehittyy, yleinen turvallisuuden tunne oppilailla lisääntyy, yhteistoiminnallisuus kehittyy, aktiivisuus lisääntyy, lasten itsearvostus lisääntyy

Tietoisuustaidot
>> Vihanhallinnan taidot kohenee, sinnikkyys kasvaa, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus vähenee, sosiaaliset taidot, tarkkaavaisuus ja oman toiminnan ohjaus edistyy, ahdistuneisuus ja negatiivinen mieliala vähenee

Sosiaaliset taidot
>> Aggressiivinen käyttäytyminen vähenee, oppilaat tottelevat opettajia paremmin, oppilaat pystyvät myönteisempään vuorovaikutukseen, ilmapiiri tunneilla paranee, poissaolot vähenevät, oppilaiden tiedot ja taidot vuorovaikutuksen osalta lisääntyy.
 

Miksi FOURCORE®?

Mallin ja sen sisältämien menetelmien tehokkuus perustuu siihen, että kaikkia neljää taitoa (muiden ominaisuuksien lisäksi) opetetaan systemaattisesti ja säännöllisesti, sekä oppituntien, että interventioiden avulla, jolloin opettaminen on ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa.

Menetelmän mallit ovat mahdollisimman yksinkertaistettuja opettajalle, näin ne on helppo omaksua, muistaa ja ottaa käyttöön.

Lapsi oppii kaikki elintärkeät elämänhallinnan ydintaidot: Miten toimin tunteiden kanssa? Miten rauhoitan oman kehon ja mielen? Miten jäsennän tietoa? Miten toimin muut huomioonottaen sosiaalisissa tilanteissa? Miten kehitän hyödyllisen asenteen ja löydän motivaation?

Opetussuunnitelma (2016) velvoittaa opettajaa lisäksi opettamaan mm. ajattelu-, tunne- ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi oppimisvalmennukseen liittyvät tavoitteet ja sisällöt mainitaan lukuisissa oppiaineissa, sekä laaja-alaisen osaamisen osa-aluiessa.

 

"Paras apu mitä olen saanut pojalleni."
- Palvelun käyttäjä

 

Haluaisitko palvelun luokkaan tai yksityiskäyttöön?
 

"Hän, jolla on haasteita tunne- ja kommunikaatiotaidoissa, saa kyllä myös tosi paljon irti tuosta."
- Palvelun käyttäjä

"Tutustuin palveluun 9 - vuotiaan ADHD ja Asperger piirteitä omaavani poikani kanssa. Aivan uskomattoman hyvä!"
- Palvelun käyttäjä

"Olen oppinut säätelemään tunteita. Olen oppinut tunnistamaan toisten tunteita. Olen oppinut nimeämään tunteet."
- 2.lk Oppilas

"Olen oppinut keskittymään tehtävien teossa. Olen oppinut rentoutumaan vaikeissa tilanteissa. Olen oppinut rauhoittumaan."
- 2.lk Oppilas

Tyytyväisyystakuu!
(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -