Luonnollisessa Koulussa oppilaille opetetaan elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen ydintaitoja.

Taustalla on aina tutkittua tietoa erilaisista harjoituksista ja menetelmistä!

Opettajat koulutetaan käyttämään FOURCORE® -oppimisvalmennusmallia ja työkalua.

Luonnollisessa Koulussa on Luonnollisia Luokkia, joissa on käytössä saman niminen webpalvelu.

Luonnollisessa Luokassa oppilaita valmennetaan parantaakseen heidän oppimisen tilaa. Oppilaille opetetaan muun opetuksen ohella tai siihen sisällytettynä uuden opetussuunnitelman mukaisesti ajattelutaitoja, tunnetaitoja, tietoisuustaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Lisäksi oppilaita valmennetaan asenteen, itseluottamuksen, itsearvostuksen, itsetuntemuksen, itsehillinnän, motivaation, vireystilan, tunnetilan, mielialan, mielentilan (moodi), arvojen ja vahvuuksien osalta.

Taitoja voi opettaa joko 1) oppituntien pohjalta tai 2) interventioina.

Valmennuksen odotetaan tuottavan mm. seuraavia tuloksia oppilaiden osalta.


-Impulsiivisuus ja reaktiivisuus vähenee

-Rauhoittumiskyky paranee

-Keskittymiskyky paranee

-Sosiaalinen käyttäytyminen kehittyy

-Motivaatio lisääntyy
-Oppimiskyky paranee

-Aggressiivinen käyttäytyminen vähenee
-Tunnekuohujen hallinta paranee
-Ryhmässä työskentely paranee
-Hyvinvointi lisääntyy
-Elämänhallinnan taidot edistyvät
-Stressinsäätely edistyy
-Mielenterveystaitojen perusosaaminen edistyy

Luonnollisessa Koulussa painotetaan elämänhallinnan ja oppimisen ydintaitojen opetusta.

> Uudessa opetussuunnitelmassa (2016) maininta ydintaidoista (ajattelu-, tunne-, tietoisuus- ja sosiaaliset taidot) yli 5:ssä oppiaineessa ja yli 4:ssä laaja-alaisen osaamisen alueessa.


> Oppilaiden hyvinvointi, yhteistoiminnallisuus ja oppimiskyky paranee viitaten kansainvälisiin tutkimustuloksiin.

Luonnollisessa Koulussa oppilaat saavat kognitiivista ja sosioemotionaalista valmennusta kasvun ja oppimisen tueksi.

(c) Luonnollinen Koulu- 2018 -